Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden EE Care B.V.

1. Toepasselijkheid

 

Op alle aanbiedingen en werkzaamheden van EE Care b.v. hierna te noemen EE Care zijn van toepassing:

a. de regeling van de verhouding tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau De Nieuwe Regeling 2011 (versie juli 2013), verder DNR-2011, uitgebracht door BNA te Amsterdam en NL ingenieurs te Den Haag.

b. algemene voorwaarden EE Care b.v., waarbij in geval van tegenstrijdigheid of onduidelijkheid deze algemene voorwaarden prevaleren boven de regeling van DNR-2011,

c. offerte-, contract- dan wel opdracht-specifieke voorwaarden zoals eventueel genoemd in de respectievelijke documenten.

De voorwaarden van categorie c) prevaleren boven die van categorie b). De voorwaarden van categorie b) prevaleren boven die van categorie a).

 

2. Levering door derden

 

Behoudens wanneer EE Care een uitdrukkelijke schriftelijke garantie verstrekt, zijn producten en/of diensten aangeleverd door of afkomstig van derden slechts onderworpen aan de garantie die door derden wordt verstrekt. EE Care is niet aansprakelijk voor gebreken, tekortkomingen of fouten in door derden aangeleverde producten en/of diensten, ook indien die gekoppeld zijn aan of geïntegreerd zijn in andere van EE Care afkomstige diensten, of is geselecteerd of aangeschaft op advies van EE Care.

 

3. Uitbesteding

 

Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, zal het EE Care immer toegestaan haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

EE Care streeft ernaar eerst met de opdrachtgever te overleggen alvorens derden in te schakelen. In ieder geval wordt de opdrachtgever van een inschakeling van derden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

 

4. Inspanningsplicht

 

Alle opdrachten voor het verlenen van diensten door EE Care worden uitgevoerd op basis van een “best effort”. Dit wil zeggen dat EE Care inspanningen zal verrichten om het door opdrachtgever beoogde en omschreven resultaat te verkrijgen en daarbij de vereiste zorg zal betrachten.

 

5. Betaling

 

Behoudens wanneer op de factuur anders is aangegeven, dienen facturen binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. De rente waartoe EE Care gerechtigd is bij niet- of te late betaling, bedraagt 1% per maand of gedeelte daarvan één procent. Jaarlijks kunnen de tarieven worden geïndexeerd volgens de CBS index CAO-lonen architecten- en ingenieursbureaus. Kwestieuze facturen dienen eveneens binnen de gestelde termijn te worden voldaan; indien restitutie plaatsvindt, zal op overeenkomstige wijze rente worden vergoed. Mocht ook na een schriftelijke betalingsherinnering geen betaling plaatsgevonden hebben binnen de dan gestelde termijn, dan zal de vordering worden overgedragen aan een incassobureau; alle kosten hiervan komen voor rekening van de debiteur, onverminderd de rentevergoeding.

 

6. Beëindiging

 

Het abonnement voor de diensten van EE Care wordt telkens stilzwijgend voor de duur van een kalenderjaar verlengd, tenzij voor de start van het nieuwe kalenderjaar het abonnement schriftelijk (per brief, faxbericht of e-mail) wordt opgezegd.

 

7. Verwijzing

 

Naar deze voorwaarden kan worden verwezen als “Algemene Voorwaarden EE Care” en zij zijn verkrijgbaar bij EE Care te Sassenheim.